taustakuva taustakuva taustakuva

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 22.2.2019
Päivitetty 17.4.2024

1 Rekisterinpitäjä

Kalajoen Kuitu Oy
Ketolankuja 5A (2. krs)
85100 Kalajoki
Y-tunnus: 2960926-6

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Juha Puranen
Ketolankuja 5A (2. krs)
85100 Kalajoki
+358 40 619 5397
juha.puranen@kalajoki.fi

3 Käytössä olevat rekisterit

1. Asiakashallinta/laskutusjärjestelmä
2. Asiakaspalvelujärjestelmät
3. Sähköinen kuitu- /liittymäkarttahallinta
4. Manuaalinen paperiaineisto
5. Kuitukysely/työmääräin
6. Dokumentaatiopalvelin
7. KaseNet AD / VPN
8. Sähköpostipalvelimet

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterien käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten
1. Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
2. Kalajoen Kuidun ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi, sekä palvelujen kehittäminen
3. Asiakaskirjeet ja tiedotteet
4. Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen

5. Rekisterien tietosisältö

Nimi, henkilöturvatunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaalle määritellyt palve-lut sekä niiden muutoshistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

1. Asiakas
2. YTJ, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

1. Aliurakoitsijoille, palveluntuottajille Kalajoen Kuidun toimiessa jälleenmyyjänä tai työn aliura-koitsijalta tilaajana
2. Ulosottoviranomaiselle tarvittaessa
3. Mielipide- ja markkinatutkimuksiin, sekä vastaaviin selvityksiin, mikäli Kalajoen Kuitu ei itse ole niiden toteuttajana

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei siirretä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sekä paperi että sähköisesti talletettu asiakastieto on suojattu yksityisyyden suojasta lain il-maisemien periaatteiden mukaisesti.
Sähköinen aineisto on suojattu henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, sekä verkkoliikenteen salauksella. Suuri osa tiedoista on suojatussa sisäverkossa. Kalajoen Kuitu tietojärjestelmät sijait-sevat omilla tai palvelutuottajien palvelimilla, jotka ovat suojatuissa ja valvotuissa konesalitiloissa. Suojaukseen kuuluu kulunvalvonta, sekä kameravalvonta.

Manuaalinen paperiaineisto säilytetään arkistossa lukituissa tiloissa ja sitä digitalisoidaan sitä mu-kaa kuin se on mahdollista.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Tarkastusoike-us on maksuton, mikäli edellisestä tarkistuspyynnöstä on kulunut yksi (1) vuosi.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla tavalle, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti hänen luonaan.
Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

12. Muut oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle, joka on mainittu kohdassa 2.

 

 

Lataa tietosuojaseloste tiedostona